Skip to content Skip to footer

Các khóa học VET nhanh và học phí thấp để học tại Horart, Gold Coast, Cairns, Adelaide và Perth cho thị thực visa 491 di dân diện tay nghề tại các vùng hẻo lánh

Công ty tư vấn du học Thế kỉ 21

Các khóa học VET nhanh và học phí thấp để học tại Horart, Gold Coast, Cairns, Adelaide và Perth cho thị thực visa 491 di dân diện tay nghề tại các vùng hẻo lánh

Chúng tôi hiện đang cung cấp mức học phí đặc biệt cho các khóa học văn bằng tại khu vực địa phương, bao gồm Hobart-Tasmania; Adelaide-Nam Úc, Gold Coast-QLD, Cairns-QLD, và Perth-W. Các khóa học hướng tới nhóm thị thực mới và khá phổ biến như Thị thực Có trình độ tay nghề khu vực (tạm thời) thuộc nhóm thị thực 491 và Thị thực Lao động có kỹ năng thuộc nhóm thị thực 190, đồng thời giúp học sinh của chúng tôi đủ điều kiện để nộp đơn xin đề cử từ chính phủ tiểu bang trong thời gian ngắn cùng học phí thấp nhất, và nhằm đạt được trình độ văn bằng cho sự nghiệp trong tương lai.

Phần 1

Các khóa học Văn bằng một năm để đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực nhóm 491:

mặt hàng đầu tiên

Văn bằng nâng cao về Dịch thuật

Thời lượng khóa học:  52 tuần (1 năm)

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.180/quý, tổng học phí $4.720
 • (giá hải ngoại) $2.000/quý, tổng học phí $8.000

Thời lượng khóa học:  52 tuần (1 năm)

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.650 / quý, tổng học phí $6.600
phần thứ hai

Văn bằng Massage trị liệu

Thời lượng khóa học:  52 tuần (1 năm)

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $2.100/quý, tổng học phí $8.400
 • (giá hải ngoại) $2.700/quý, tổng học phí $10,800
Phần 2

Các khóa học Văn bằng hai năm để xin thị thực nhóm 491 (hoặc nối tiếp là khóa học Cử nhân để đăng ký thị thực nhóm 190):

mặt hàng đầu tiên

Văn bằng Dịch vụ Cộng đồng

Thời lượng khóa học:  72 tuần

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.400/quý, tổng học phí $8.400
 • (giá hải ngoại) $3.333/quý, tổng học phí $20.000

Thời lượng khóa học:  2 năm

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • $1.700/quý

Thời lượng khóa học:  104 tuần-2 năm

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.400/quý, tổng học phí $11.200
phần thứ hai

Văn bằng Điều dưỡng

Thời lượng khóa học:  104 tuần -2 năm

Học phí đặc biệt thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $2.300/quý, tổng học phí $18.400
 • (giá hải ngoại) $2812.50/quý, tổng học phí $22.500
mặt hàng thứ ba

Chứng chỉ III về Nấu ăn thương mại

Thời lượng khóa học:  52 tuần

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.900/quý, tổng học phí $7.600
 • (giá hải ngoại) $2.450/quý, tổng học phí $9.800

Thời lượng khóa học:  52 tuần

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.650/quý, tổng học phí $6.600

Thời lượng khóa học:  52 tuần

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $2.150/quý, tổng học phí $8.600
phần thứ hai

Văn bằng Điều dưỡng

Thời lượng khóa học:  72 tuần

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.900/quý, tổng học phí $11.400
 • (giá hải ngoại) $2.383/quý, tổng học phí $14.300

Thời lượng khóa học:  52 tuần

Học phí đặc biệt của Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.650 mỗi quý, tổng học phí $6.600

Thời lượng khóa học:  75 tuần

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $2.150/quý, tổng học phí $12.900

Thời lượng khóa học:  75 tuần

Học phí đặc biệt của Thế kỷ 21:

(giá nội địa) $1.900/quý, tổng học phí $12.400

Phần 3

Văn bằng + Khóa học Cử nhân năm thứ 2 (học chương trình Cử nhân có liên quan sau khi hoàn thành khóa học Văn bằng, sau đó đăng ký nhóm thị thực 491 hoặc 190):

mặt hàng đầu tiên

Giấy chứng nhận III về Giáo dục sớm và chăm sóc trẻ nhỏ

Thời lượng khóa học: 52 tuần-1 năm

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.650/quý, tổng học phí $6.600

 • (giá hải ngoại) $2.250/quý, tổng học phí $9.000

Thời lượng khóa học: 52 tuần

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.775/quý, tổng học phí $7.100

Văn bằng chăm sóc trẻ nhỏ

Thời lượng khóa học: 61 tuần-1 năm 3 tháng

Tổng thời lượng khóa học (Chứng chỉ III + Văn bằng):  113 tuần-2 năm 3 tháng

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.650/quý, tổng học phí (2 năm và 3 tháng): $6.600 + $8.250 = $14.850
 • (giá hải ngoại) $2.250/quý, tổng học phí (2 năm và 3 tháng): $ 9000 + $ 11.000 = $20.000

Thời lượng khóa học: 104 tuần

Tổng thời lượng khóa học (Chứng chỉ III + Văn bằng):  104 tuần-2 năm

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.900/quý, tổng học phí $15.200
phần thứ hai

Văn bằng Công nghệ thông tin và các khóa học liên quan

Thời lượng khóa học: 52 tuần-1 năm

Học phí đặc biệt thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.850/quý, tổng học phí $7.400
 • (giá hải ngoại) $2.500/quý, tổng học phí $10.000

Thời lượng khóa học:  78 tuần-1,5 năm

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.400/quý, tổng học phí $8.400

Văn bằng phát triển phần mềm

Thời lượng khóa học:  63 tuần-1 năm 3 tháng

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.500/quý, tổng học phí $7.500
 • (giá hải ngoại) $2.600/quý, tổng học phí $13.000

Văn bằng Mạng lưới công nghệ thông tin

Thời lượng khóa học:  63 tuần-1 năm 3 tháng

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.500/ quý, tổng học phí $7.500
 • (giá hải ngoại) $2.600/quý, tổng học phí $13.000

Văn bằng nâng cao về Công nghệ thông tin

Thời lượng khóa học:  64 tuần-1 năm 3 tháng

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.500 mỗi quý, tổng học phí $7.500 
 • (giá hải ngoại) $2.600 mỗi quý, tổng học phí $13.000

Văn bằng nâng cao về An ninh mạng

Thời lượng khóa học:  78 tuần-1,5 năm

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • (giá nội địa) $1.400/quý, tổng học phí $8.400
mặt hàng thứ ba

Văn bằng Kế toán

Thời lượng khóa học:  52 tuần-1 năm

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • $1.400/quý

Phần 4

Dành cho những sinh viên đã hoặc sắp có kết quả đánh giá kỹ năng thành công và muốn xin thị thực nhóm 190 khi hoàn thành các khóa học 2 năm tại khu vực hẻo lánh:

mặt hàng đầu tiên

Văn bằng Lãnh đạo và Quản lý

Thời lượng khóa học:  1 năm  

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • $1.400/quý

Thời lượng khóa học:  1 năm  

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • $1.400/quý

Thời lượng khóa học:  1 năm  

Học phí đặc biệt:

 • $1.400/quý

Thời lượng khóa học:  1 năm

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • $1.400/quý

Văn bằng Du lịch và Quản lý du lịch

Thời lượng khóa học: 1 năm

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • $.1400/quý

Thời lượng khóa học: 1 năm

Tổng thời lượng khóa học (Chứng chỉ III + Văn bằng):  104 tuần-2 năm

Học phí đặc biệt Thế kỷ 21:

 • $1.400/quý

Các thông tin trên không phải là một đề xuất cho vấn đề nhập cư. Tất cả các khóa học được đề cập trong bài viết này phải tuân theo danh sách nghề nghiệp kỹ năng được công bố bởi mỗi chính phủ tiểu bang. Để biết thêm thông tin về danh sách nghề nghiệp kỹ năng của từng tiểu bang, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ sinh viên Thế kỷ 21.

mặt hàng đầu tiên

Cử nhân Thiết kế nội thất

pic_popularCourse_5-1

Tổng cộng 58.800 đô la Úc (9800 đô la Úc/học kỳ)

thời gian 3 năm

Văn bằng Thiết kế đồ họa

Tổng cộng 12.850 đô la Úc

thời gian 1 năm

Văn bằng Thiết kế công nghiệp​

Tổng cộng 21.400 đô la Úc

thời gian 2 năm

Văn bằng Thiết kế và trang trí nội thất

Tổng cộng 17.140 đô la Úc

thời gian 1.5 năm